xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đấu giá tài sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

 Gia Lai - UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn về việc rà soát pháp luật về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động đấu giá tài sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện Công văn số 2015/VPCP-PL ngày 1-4-2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát pháp luật về đấu giá tài sản; Công điện số 304/CĐ-TTg ngày 7-4-2022 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp và đấu giá quyền sử dụng đất.

Hàng trăm chiếc xe ô tô của khách đến tham gia đấu giá đậu chật kín phía trước địa điểm tổ chức đấu giá tài Tp. Pleiku

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường vai trò, trách nhiệm trong việc tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Các trường hợp để xảy ra sai sót phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh.

Cần lưu ý một số vấn đề trọng tâm như: xác định giá khởi điểm sát với giá phổ biến trên thị trường; phê duyệt phương án đấu giá tài sản đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tài sản đấu giá; lựa chọn tổ chức làm dịch vụ đấu giá có năng lực, kinh nghiệm; quản lý, giám sát chặt chẻ quá trình bán hồ đánh giá và lựa chọn hồ sơ... đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện rà soát các quy định của tỉnh về đấu giá tài sản, đấu giá quyền sử dụng đất, đối chiếu với quy định của pháp luật để để xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp (nếu có).

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động đấu giá tài sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

NGUYỄN SƠN