NHNN siết lãnh đạo cấp cao tại các ngân hàng sở hữu chéo

Nhằm xử lý dứt điểm tình trạng sở hữu chéo, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ siết nhân sự cấp cao ở các ngân hàng không tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu.

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2015/TT-NHNN quy định thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định tại Điều 55 Luật các tổ chức tín dụng.

Theo đó, trước ngày 30/6/2019, tổ chức tín dụng khác phối hợp với cổ đông lớn của một tổ chức tín dụng và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần vượt giới hạn lập Kế hoạch khắc phục đảm bảo tuân thủ quy định tại Luật các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung).

Sau thời hạn chuyển tiếp đối với các trường hợp chưa tuân thủ quy định tại Luật các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung), NHNN áp dụng các biện pháp đối với tổ chức tín dụng có cổ đông lớn và tổ chức tín dụng khác có cổ đông lớn và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần vượt giới hạn như sau:

- Không chấp thuận nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, bổ nhiệm làm Tổng giám đốc của tổ chức tín dụng.

- Cổ đông, nhóm cổ đông có liên quan đang sở hữu cổ phần vượt giới hạn không được tăng số lượng cổ phần nắm giữ tại tổ chức tín dụng, chưa được nhận cổ tức bằng tiền mặt (nếu có) đối với số cổ phần nắm giữ vượt giới hạn cho đến khi đảm bảo tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần theo quy định; các biện pháp xử lý khác.

Như vậy, theo dự thảo sửa đổi Thông tư 06, thời hạn xử lý sở hữu chéo được gia hạn đến 30/6/2019. Tuy nhiên sau thời hạn này nếu không xử lý dứt điểm thì ngân hàng vi phạm sẽ không được chấp thuận nhân sự dự kiến vào các vị trí lãnh đạo.

Phương án này vừa được Ngân hàng Nhà nước nêu ra như một biện pháp mạnh tay hơn nhằm xử lý dứt điểm tình trạng sở hữu chéo, sở hữu vượt tỷ lệ cho phép còn tồn tại tại một số ngân hàng hiện nay.

Trước đó, theo quy định tại Thông tư 06/2016 (trước đó là Thông tư 36/2014), Ngân hàng Nhà nước quy định ngân hàng thương mại chỉ được nắm giữ cổ phiếu của tối đa không quá 2 tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức tín dụng khác là công công ty con của ngân hàng đó.

Bên cạnh đó, tỷ lệ nắm giữ của ngân hàng thương mại tại tổ chức tín dụng khác phải dưới 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết.

Các ngân hàng thương mại đang nắm cổ phần tại hơn 2 tổ chức tín dụng khác phải tính đến việc thoái vốn trong vòng 1 năm.

Tuy nhiên, đến thời điểm 31/12/2017, vẫn còn 4 ngân hàng thương mại nắm giữ cổ phần của hơn 2 tổ chức tín dụng khác.Bên cạnh đó, 4 ngân hàngcó sở hữu trên 5% cổ phần ở ngân hàng khác.

Box: Điều 55 Luật Tổ chức tín dụng sửa đổi:

1. Một cổ đông là cá nhân không được sở hữu vượt quá 5% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng.

2. Một cổ đông là tổ chức không được sở hữu vượt quá 15% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng, trừ các trường hợp sau đây:

a) Sở hữu cổ phần theo quy định tại khoản 3 Điều 149 của Luật này để xử lý tổ chức tín dụng gặp khó khăn, bảo đảm an toàn hệ thống tổ chức tín dụng;

b) Sở hữu cổ phần nhà nước tại tổ chức tín dụng cổ phần hóa;

c) Sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này.

3. Cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó không được sở hữu cổ phần vượt quá 20% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng, trừ trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều này. Cổ đông lớn của một tổ chức tín dụng và người có liên quan của cổ đông đó không được sở hữu cổ phần từ 5% trở lên vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng khác.

Thịnh Châu