Diễn đàn “Công nhân lao động vì môi trường năm 2021": Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác bảo vệ môi trường

Ngày 09.11.2021, tại Hà Nội, Báo Lao Động – Tổng LĐLĐ Việt Nam  phối hợp với Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa tổ chức Diễn đàn “Công nhân lao động vì môi trường năm 2021” với mong muốn đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hoạt động công nhân, người lao động bảo vệ môi trường. 

Nhà báo Nguyễn Đình Chúc - Phó Tổng biên tập Báo Lao Động nhấn mạnh: Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, việc phối hợp tổ chức Diễn đàn năm 2021 là sự cố gắng rất lớn từ phía Bộ TNMT và Báo Lao Động, với mong muốn nêu cao hơn nữa vai trò của người lao động trong hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, thúc đẩy sự tham gia tích cực của các công đoàn cơ sở trong các hoạt động giám sát công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường của các doanh nghiệp trên toàn quốc"

Hiện nay, áp lực về công tác bảo vệ môi trường đang đặt ra không chỉ với các cơ quan quản lý nhà nước mà còn cho hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương. Chủ trương phát triển bền vững của Đảng và Nhà nước đã và đang được cộng đồng doanh nghiệp và xã hội hưởng ứng thực hiện. Với mục tiêu tăng cường vai trò của người lao động và doanh nghiệp trong hoạt động bảo vệ môi trường, Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ động phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, các cấp công đoàn trong việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và vận động công nhân viên chức lao động tham gia quản lý, giám sát bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên, người lao động có môi trường sống và làm việc trong lành; các cấp công đoàn, đơn vị sự nghiệp và kinh tế công đoàn được tiếp cận, khai thác, sử dụng tài nguyên - môi trường theo các chương trình, dự án phù hợp với quy định của pháp luật. Những năm qua, hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động được Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm thường xuyên. Công đoàn Bộ đã tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động; nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn được cụ thể hóa, đi vào cuộc sống.

Ông Dương Trung Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT. Ảnh: Tô Thế

Ông Dương Trung Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT. Ảnh: Tô Thế

Cùng với đó, Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường luôn đẩy mạnh hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, tạo tinh thần đoàn kết, yêu ngành yêu nghề, tạo động lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động với nội dung như: Tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao kỹ năng hoạt động công tác nữ công công đoàn; phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ của Bộ và các đơn vị quan tâm tuyên truyền về giới, khuyến khích, nâng cao vai trò của nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong công tác quản lý, chuyên môn, khoa học công nghệ; khẳng định được vai trò, vị thế về giới của mình trong các lĩnh vực công tác. Bên cạnh đó, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động; công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn; tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; công tác xã hội - từ thiện...

Đặc biệt, hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tích cực đổi mới phương pháp và nâng cao hiệu quả tuyên truyền giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức Bộ TN&MT vững mạnh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước. Hoạt động của các cấp Công đoàn Bộ đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia, có hiệu ứng tốt trong mỗi cơ quan, đơn vị và trong toàn ngành TN&MT. Đã tích cực chỉ đạo, giám sát và tổ chức thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các Chỉ thị, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, công tác phối hợp trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động tại cơ quan, đơn vị. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động như việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, tuyển dụng, bổ nhiệm, đi học, chế độ nghỉ dưỡng, ốm đau, thai sản… được tiến hành thường xuyên. Bảo đảm tốt quản lý ngân sách công đoàn, đôn đốc các công đoàn cơ sở lập báo cáo, quyết toán Ngân sách công đoàn theo quy định.

Trước tình trạng suy thoái tài nguyên nước, đất đai, suy giảm đa dạng sinh học đang diễn ra ở một số nơi. Hiện trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, tác động lớn đến môi trường sống. Các tác động mang tính cực đoan của biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng rõ rệt, khó lường. Các rào cản thương mại, kỹ thuật mới đang và sẽ hình thành do chính sách môi trường và biến đổi khí hậu toàn cầu...

Ảnh: Tô Thế

Toàn cảnh diễn đàn 

Được sự chỉ đạo, định hướng của Lãnh đạo Bộ, Công đoàn Bộ Tài nguyên và môi trường xác định luôn luôn đổi mới, bám sát sự vận động của thực tiễn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra và tập trung vào 5 vấn đề sau:

Thứ nhất, Công đoàn Bộ và các đoàn viên công đoàn chủ động tiếp tục xu thế cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nghiên cứu đề xuất sáng kiến áp dụng đối với ngành tài nguyên và môi trường để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, phát huy nguồn lực tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng với biến đổi khí hậu.

Thứ hai, thực hiện tốt công các góp ý xây dựng Đảng, kiện toàn, nâng cao hoạt động tổ chức bộ máy của Bộ, của ngành. Tăng cường giám sát, phản biện trong xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Thứ ba, tăng cường xây dựng khối đoàn kết trong cơ quan, đơn vị; chú trọng phát triển các hoạt động phong trào văn hóa, thể thao; xây dựng môi trường văn hóa, văn minh trong công sở. Đồng thời, triển khai thực hiện các chương trình phúc lợi, chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần, chính trị cho người lao động.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, Trách nhiệm, Liêm chính, Sáng tạo” gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh”; Đặc biệt, phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa”, trong nội bộ”.

Thứ năm, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Công đoàn để thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Kính thưa quý vị, đại biểu Trong những năm qua, Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các công đoàn cơ sở nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, các cấp công đoàn trong việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và vận động công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tham gia quản lý, giám sát bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên, người lao động có môi trường sống và làm việc trong lành; các cấp công đoàn, đơn vị sự nghiệp và kinh tế công đoàn được tiếp cận, khai thác, sử dụng tài nguyên - môi trường theo các chương trình, dự án phù hợp với quy định của pháp luật.

Bích Thủy